FLUX,  spol s r.o.

Obecné Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále „Nařízení“), známé jako GDPR (anglicky General Data Protection Regulation), má účinnost od 25. 5. 2018. Nařízení nemění dosavadní koncepci ani základní podobu zpracování osobních údajů či obsah výchozích práv a povinností.

Mzdový program FLUXPAM 5 vyhovuje zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zákonu č. 110/2019 o zpracování osobních údajů a dále příslušnému doprovodnému zákonu uveřejněnému pod číslem 111/2019.

Program FLUXPAM 5 poskytuje následující technická řešení požadovaná Nařízením, organizační opatření je třeba v organizacích nastavit. 

 

Zaměstnanci mají dle Nařízení následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům (právo na informace)

Zaměstnanec má právo požádat o seznam evidovaných osobních údajů, informace o účelu jejich zpracování a seznam osob, které mají k těmto údajům přístup.

Informace o zpracovávaných údajích lze v programu FLUXPAM 5 vytvořit pomocí standardních nástrojů.

- právo na opravu osobních údajů 

Osobní údaje se musí ve mzdovém programu aktualizovat na základě dokladů.

- právo na přenositelnost údajů

Každý zaměstnanec může požádat svého zaměstnavatele o výpis všech evidovaných údajů k jejich přenosu.

- právo na výmaz osobních údajů 

Zaměstnavatel musí smazat veškeré údaje o svých zaměstnancích, u kterých pominul právní důvod nebo oprávněný zájem k jejich uchovávání. Přednost ale má zákonný povinný režim uchovávání specifických dokumentů (např. mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let). Oprávněným účelem uchování dokumentů je také možnost zaměstnavatele efektivně se bránit v případném sporu se zaměstnancem. Za přijatelné je považováno uchování dokumentů za tímto účelem po dobu až 4 let.

V programu FLUXPAM 5 lze smazat veškeré údaje o aktuálních i bývalých zaměstnancích kdykoliv, je však vždy nutné zvážit důsledky takového zásahu.

- právo na omezení zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zaměstnavatel shromažďuje a zpracovává za účelem vedení mzdové
 a personální agendy. Jedná se o právní důvod, případně oprávněný zájem, a proto souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnavatel jako správce údajů nepotřebuje a ani by jej neměl požadovat. Zaměstnavatel by měl ale uchovávat pouze nezbytně nutné dokumenty.

 

Nařízením požadované informace o změnách dat vedených o zaměstnancích a evidenci o přihlašování a odhlašování uživatelů zajišťuje v programu FLUXPAM 5 nadstavbový modul Sledování změn – logování. Administrátor systému má možnost nastavit rozsah událostí modulem sledovaných.

Aktuálně